De Openbaring van Arsène Goedertier

De Openbaring van Arsène Goedertier

zondag 27 maart 2016

Arsène Goedertier projecteert het sterrenbeeld Orion

Arsène Goedertier staat in de Sterrestraat te Gent en kijkt naar het oosten. De AMDG-brief deed hem met subtiele hints vanuit deze positie naar de richting van de Finistaerrekerk te Brussel kijken. Dit deed hem spontaan aan de Venster Sterre met de constellatie van Orion denken. In de periode van de afpersing was dit sterrenbeeld niet waar te nemen aan de avondhemel. Met een sterrenschijf of een planisfeer kon hij de positie van de sterren op eender welk tijdstip oproepen. De legende wil dat op 24 december de drie wijzen uit het oosten (drie sterren uit het sterrenbeeld Orion) een welbepaalde plaats aanduiden. 

Hemelkaart 24 december om 22:00 uur

De AMDG-brief staat in verband met de diefstal van De Rechtvaardige Rechters die op een onbekende plek verborgen zijn. 
Goedertier zal zijn toehoorders proberen duidelijk te maken dat het voor hem toen duidelijk werd dat de AMDG-brief een code bevatte die de exacte locatie van de geheime bergplaats van het paneel bekend kon maken. 
Maar er is een probleem. Door de rotatie van de sterren aan de hemel verschuift de positie die Orion en Sirius aanduiden op het aardoppervlak continu in de breedte. En er is nog een tweede probleem. De constellatie kan wel een punt op het aardoppervlak in de breedte aanduiden, maar niet in de lengte. M.a.w., hoever moet hij zich naar het zuid-oosten begeven vooraleer hij de geheime bergplaats van De Rechtvaardige Rechters zou bereiken? Er is duidelijk een ander referentiekader nodig om deze problemen op te lossen. 

Als Arsène zich nog maar eens naar de Sterrestraat begeeft en naar het oosten kijkt, valt hem iets op. Hij kijkt in het verlengde van de drie statige torens van Gent die vlak voor hem opdoemen. De Sint-Niklaaskerk, het Belfort en de Sint-Baafskathedraal bevinden zich mooi op één lijn. Of toch niet helemaal? De middelste toren, het Belfort, ligt iets naast deze lijn, net zoals zich dat voordoet bij de drie sterren (wijzen) van Orion. Weer gaat er bij Arsène een licht branden. Zijn grote idool had het al eens voorgedaan. In La comtesse de Cagliostro (1924) van Maurice Leblanc wordt beschreven hoe Arsène Lupin een fabuleuze schat weet te lokaliseren door een projectie te maken van de Grote Beer op het aardoppervlak. (zie de posting van 14/10/2014). 

Projectie van de Grote Beer in Normandië

Bij Lupin vertegenwoordigden de 7 sterren van de Grote Beer 7 abdijen in de streek van Normandië. 

De 7 abdijen van Normandië

Als de 3 torens van Gent de 3 wijzen vertegenwoordigen, dan kan zijn oud adres, dat op de enveloppe van de AMDG-brief vermeld staat, Sirius belichamen. Nu hoeft hij enkel nog maar de drie torens met zijn oud adres in Wetteren te verbinden en deze lijn door te trekken naar het zuid-oosten. 


Hij zou merken dat deze lijn op een drietal kilometer langs de Finistaerrekerk te Brussel liep. Om te weten waar deze lijn stopte had hij enkel nog een referentie in de lengte nodig. (wordt vervolgd).

zondag 13 maart 2016

Nina, hemelkoningin, Rechtvaardige Rechter, Ster van Babylon

Jan Van Eyck heeft zich bij het schilderen van het Lam Gods in het bijzonder laten leiden door de Openbaring van Johannes. Deze apocalyptische bijbeltekst belicht op een zeker moment de 'Hoer van Babylon'. Hiermee wordt Ishtar of Nina bedoeld.

In zijn veertiende onverstuurde brief knutselde Arsène Goedertier een constructie ineen die ervoor moest zorgen dat hij via krantenadvertenties ongestoord kon corresponderen met de bisschop, op een zodanige wijze dat enkel de geestelijke het bericht kon lezen.

Detail veertiende brief

Goedertier schreef dat de bisschop de volgende woorden moest publiceren in La Dernière Heure:

Nina, oiseau, het getal 152, pèlerin (niet zeker), arte en Jean.

Arte (kunst), Jean (Jan), pèlerin (pelgrim) en oiseau (vogel) kunnen rechtstreeks in verband worden gebracht met het Lam Gods. Nina en denkelijk het getal 152 passen niet in dit rijtje. Via de Openbaring van Johannes kan Nina alsnog geassosieerd worden met het Lam Gods.

Nina uitvergroot

Nina kwam in de jaren '20-'30 uitgebreid aan bod in de wereldpers dankzij de opgravingen van de Britse Assyrioloog Stephen Langdon in Mesopotamië. Het team van Langdon groef namelijk een tablet op met de tekst:

'O Nina van de riten van de geestelijkheid, Vrouwe van de waardevolle beslissingen, de Profetes van de Godheden zijt Gij.'

Op 9 juni 1925 bracht Stephen Langdon een officieel bezoek aan de stad Gent. Langdon werd aangekondigd als de man die een stad had ontdekt die 'onmiddellijk na de zondvloed is gesticht' en tot de 'oudst bekende beschaving' behoorde. Volgens Langdon was Nina degene die het goddelijk koningschap naar Ur bracht. Ze droeg titels als 'Hemelkoningin', 'Ster van Babylon' en 'Rechtvaardige Rechter'. Ze kleedt zich met de hemel en kroont zich met sterren. Ze was in staat doden tot leven te wekken.

De dakgewelven van de Finistaerrekerk zijn bekleed met talloze sterren. De Venster Sterre, de Vlammende Ster, de Sterrestraat en Nina beginnen als een grote puzzel in elkaar te vallen.

vrijdag 4 maart 2016

Biljetten van 1000 Frs✝

Alvorens verder te gaan met de 'speurtocht' van mijnheer Goedertier wil ik terugkomen op de Latijnse kruisjes die hij met zijn typemachine heeft gecreëerd. 

Dit kruisje had hij al eens eerder gebruikt in zijn eerste brief aan de bisschop. Toen schreef hij:


Bij het biljet van 1000 Frank plaatst hij een Latijns kruisje, bij het biljet van 10.000 Frank doet hij dat niet. Wat is er zo bijzonder aan dit biljet? Heeft dit briefje een bepaalde waarde voor Arsène? Hij kon evengoed 100 biljetten van 10.000 Frank laten afleveren. 

Het Belgische biljet van 1000 Frank werd uitgegeven tussen 1922 en 1944. Op de voorzijde staat links een medaillonportret van koning Albert I en koningin Elisabeth. De Nationale Bank had onmiddellijk na de oorlog in een patriottische reflex beslist om voor het eerst een regerend staatshoofd af te beelden op de biljetten van de "nationale reeks". 
Rechts op de voorzijde wordt een allegorie van de vrede en de arbeid afgebeeld.

Belgisch bankbiljet 1000 Frank type 1919 nationale reeks

Op de keerzijde zien we een kantwerkster, de wederopgebouwde hallen van Ieper, wapenschilden van Oost - en West-Vlaanderen, het Gravensteen en de IJzervlakte.

De keerzijde van hetzelfde biljet

Tussen 1922 en 1944 werd dit biljet nagenoeg ongewijzigd uitgegeven. Vanaf 1928 zien we op de voorzijde in het midden een nieuw figuur verschijnen.

tienpuntige ster
Een tienpuntige ster.

Als we deze ster vergelijken met het vrijmetselaarssymbool:

Vlammende Ster

Op het biljet zijn er in de ster nog belangrijke details waar te nemen:

5 Latijnse kruisjes op een bolletje

Het koningspaar kijkt dus naar een vlammende ster waarin 5 Latijnse kruisjes op een bolletje verwerkt zijn. Voor Arsène Goedertier bevatte het briefje van 1000 Frank een geheime boodschap.
Door zijn strikt geloof in het religieus determinisme was Goedertier ervan overtuigd dat de Allerhoogste macht had over de vrije wil van de mens, zodat de Grote Architect van het Universum geheime boodschappen kon achterlaten die alleen de uitverkorenen konden begrijpen.
Mogelijk was het zijn bedoeling om na de ontrafeling van het mysterie op de bijzonderheid in de eerste brief te wijzen waardoor hij nog meer indruk kon maken. Of was het een eerste subtiele hint voor de bisschop, of een rechtvaardiging van heel zijn opzet?  Dit blijft een open vraag.

zondag 28 februari 2016

De Sterrestraat

De briefschrijver had dus de intentie om na ontvangst van het losgeld een souvenir te zenden naar mijnheer Goedertier. Dit souvenir was vermoedelijk gelinkt aan de diefstal van De Rechtvaardige Rechters waardoor de ontvanger van het kleinood zich bewust werd van zijn crusiale rol in deze affaire.
Als een zekere DUA in zijn allerlaatste briefje nu eens schreef: "Wie mijn aanwijzingen herkent en opvolgt zal naar de geheime bergplaats van De Rechtvaardige Rechters worden geleid."

Misschien zou hij de bisschop een gelijkaardig bericht hebben willen sturen? (Ook deze geestelijke had zonder het zelf te beseffen al een reeks aanwijzingen gekregen waarmee hij de locatie van de bergplaats kon situeren. Dit werd reeds uiteengezet in de 'postbus-code').
DUA beloofde dan wel dat hij na ontvangst van het losgeld de bergplaats van De Rechtvaadige Rechters zou aanduiden, maar had hij de intentie om dit op een directe manier te doen? De verschillende codes die verwerkt werden in de afpersing doen een ander scenario vermoeden.

Nu kwam het er op aan wie als eerste de bergplaats kon lokaliseren, de bisschop (al dan niet geholpen door de gerechtelijke instanties) of mijnheer Goedertier.

Arsène moet hevig verlangd hebben naar het moment dat hij met de pers in zijn kielzog de fantastische resultaten van zijn onderzoek kon tonen. De schijnvertoning van Arsène Goedertier kon beginnen:

In de AMDG-brief kwamen drie adressen voor die hij aan een grondig onderzoek kon onderwerpen. Het vierde adres, zijn voormalig adres in de Wegvoeringsstraat 15, kende hij maar al te goed.
De Sint-Laurentiuskerk te Antwerpen en de Finistaerrekerk in Brussel kon hij nog eens bezoeken om te bekijken of hier meer bijzonderheden waren te ontdekken.

De volgende logische stap was dat hij zich naar de Korenmarkt in Gent zou begeven om te kijken waar de brief juist werd gepost. Eenmaal ter plaatse zou er een buurtonderzoek volgen. Arsène zou merken dat de postbus zich in een nis van het postkantoor bevond. De nis zelf situeerde zich op de hoek van de Korenmarkt en de Sterrestraat (vanaf 1942, acht jaar na de afpersing, veranderde deze laatste straatnaam in de Stapelhuisstraat). De Sterrestraat ontleende haar naam aan de oude afspanning 'De Grote Sterre'. Het befaamde statige gebouw heeft daar meer dan 4 eeuwen gestaan. (Naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling te Gent in 1913 werd in 1905 het toenmalig hotel-restaurant de l'étoile afgebroken om de Sint-Michielshelling te kunnen verwezenlijken).

 De Sterrestraat in 1897, richting Sint-Michielsbrug.
Rechts werden de afbraakwerken aangevat om plaats te maken voor het nieuwe postgebouw

Dezelfde locatie als hierboven, enkele decennia later

In de Sterrestraat kan er bij Arsène een lamp zijn gaan branden. De AMDG-brief attendeerde driemaal op een geraffineerde wijze naar sterren:

1. De constellatie van Orion met de ster Sirius in de 'Venster Sterre';

2. De hoofdletter G dat als symbool enkel in de vrijmetselarij wordt gebruikt en daar wordt afgebeeld in de 'Vlammende Ster';

3. De AMDG-brief werd gepost op de hoek van de Sterrestraat en de Korenmarkt.

De volgende logische stap zou geweest zijn dat hij vanuit de Sterrestraat, de locatie waar de brief werd gepost, keek naar de de richting waar de brief werd afgeleverd, zijn voormalig adres in de Wegvoeringsstraat te Wetteren. In het verlengde hiervan bevond zich de Finistaerrekerk te Brussel. Arsène keek nu naar het oosten. Bij nacht zou het sterrenbeeld Orion boven de horizon uitrijzen...

maandag 22 februari 2016

AMDG-brief onder de loep genomen

Geïnteresseerden die zich verdiept hebben in de diefstal van De Rechtvaardige Rechters zijn ervan op de hoogte dat er tal van aanwijzingen zijn die aangeven dat Arsène Goedertier wou gevierd worden als de redder van het verloren gegane schilderij. In zijn leefwereld was het moment gekomen om zijn intellectueel vernuft te tonen aan de mensheid, en om gevierd te worden als de held van het vaderland. 

Hoe kon hij zichzelf in het verhaal betrekken zonder de argwaan van de autoriteiten te wekken?

De AMDG-brief die hij naar zichzelf stuurde biedt een antwoord op deze vraag.

Hij werd als onschuldige derde persoon in het verhaal betrokken. Er werd hem gevraagd om een pakje over te brengen van de ene plaats naar de andere. De eer van een familie in nood, waarvoor hij veel achting had, stond op het spel. Voor zijn hulpvaardigheid, zo stond er in de brief, zou hij een klein souvenir ontvangen die hem aangenaam zou herinneren aan zijn christelijke tussenkomst. Wat dit souvenir uiteindelijk zou geweest zijn, zijn we door de dramatische afloop van deze zaak nooit te weten gekomen. 
Mogelijk bevatte dit souvenir een aanwijzing naar de uiteindelijke bergplaats van De Rechtvaardige Rechters én naar de familie waarvoor hij veel achting had.
Dit souvenir kon voor Arsène de trigger zijn om zijn zoveelste onderzoek aan te vatten.
Welke elementen had Goedertier nog voor handen om dit mysterie 'op te lossen'?

Uit de AMDG-brief kunnen we de volgende zaken halen:

1. Wat het meeste opvalt is dat hij de Finistaerrekerk te Brussel tussen twee kruisjes plaatst. Met zijn mechanisch toestel heeft hij deze kruisjes gecreëerd door een punt en plusteken met elkaar te combineren. Ze werden er dus doelbewust gezet. Zoals eerder geschreven werd de naam van deze kerk ontleend aan de 'Venster Sterre', een voormalig roosvenster in deze kerk dat de constellatie van Orion met de ster Sirius afbeeldde.

2. Een kruisje vervangt ook het puntje van de afkorting 'Rév.', wat 'Révérand (eerwaarde) of Révélation (De Openbaring) kan betekenen. De laatste mogelijkheid kan wijzen op een dieper liggend godsdienstige invalshoek wat ondersteund kan worden door zijn 'christelijke tussenkomst' en de ondertekening van de brief met de initialen A.M.D.G.

3. A.M.D.G. is de afkorting van Ad Majorem Dei Gloriam of Tot Meerdere Eer van God. De briefschrijver wees er dus op dat heel de actie zou leiden tot de grotere glorie van God.

Er staan een aantal locaties vermeld in de brief en haar omslag, waaronder:

4. St+ Laurentiuskerk, Markgravelei 95 te Antwerpen (een punt verandert hier in een plusteken);

5. Wegvoeringstraat 15 te Wetteren. (Arsène woonde eigenlijk op het nummer 5);

6. Gent I op de Korenmarkt (poststempel);


Briefomslag AMDG-brief met duidelijke stempel


7. Een rouwzegel van Albert I (toen frequent gebruikt, en in de eerste fase van zijn onderzoek leek dit van weinig belang);

En dan nog zeer opvallend:

De hoofdletter G

8. De grote letter 'G' bovenaan de brief, dominant aanwezig en mooi gecentreerd. In mijn vorige posting heb ik uiteengezet dat deze hoofdletter als symbool enkel in de vrijmetselarij wordt gebruikt. Je vindt ze daar in de 'Vlammende Ster' die verwijst naar de 'Grote Geometer' of de 'Grote Architect van het Universum'.

Vanuit dit perspectief verwijzen het begin-en eindpunt van de brief naar dezelfde entiteit.

zaterdag 9 januari 2016

De Grote Geometer

Bovenaan de 'AMDG-brief', die Goedertier naar zichzelf stuurde, typte hij de hoofdletter 'G'.Men heeft nooit kunnen achterhalen waarom hij dit deed. Het betreft duidelijk geen typfout. De hoofdletter staat mooi bovenaan gecentreerd, en als ze er niet thuishoorde kon Arsène zonder al te veel tijdverlies met een nieuw blad herbeginnen. Waarom heeft hij ze er dan geplaatst?

Eerder schreef ik al dat Arsène deze brief kon gebruiken om het mysterie, dat hijzelf gecreëerd had, 'op te lossen'. Dan moesten er in de brief aanwijzingen verwerkt worden die hem op het goede pad konden zetten. Hoe kon de letter 'G' hem hierbij helpen?

Als symbool vinden we de hoofdletter 'G' enkel terug in de vrijmetselarij. Alle rituelen binnen de loge vinden plaats ter ere van dit 'heilig' symbool dat wordt afgebeeld in de 'vlammende ster' of met passer en winkelhaak.vlammende sterDe hoofdletter komt tweemaal voor in de Grote Geometer of de Grote Architect van het Universum. Voor de vrijmetselaar is het een abstract, symbolisch godsbeeld. Het staat hem vrij om er zelf een betekenis aan te geven, alsook aan alle teksten en rituelen die hij binnen de loge voorgeschoteld krijgt. 

Het valt op dat Goedertier in zijn brief de Finistaerrekerk doelbewust tussen twee kruisjes plaatst.

Volgens de overlevering zou de kerk haar naam ontleend hebben uit de verbasterde vorm van Venster Sterre. Het bijzondere aan deze kerk is dat haar roosvenster de ster Sirius afbeelde, die op 24 december een rechte lijn vormt met de drie helderste sterren van Orion.


Zij worden van oudsher ‘de drie koningen’ genoemd en wijzen, samen met Sirius, het punt aan waar op 25 december de zon opkomt. Hiermee wordt de wedergeboorte van Jezus Christus gesymboliseerd.

Volgens gelovigen berust deze constellatie niet op toeval, maar heeft God of de Grote Architect van het Universum hier rechtsreeks de hand in.

De hoofdletter 'G' kan dus rechtsreeks in verband gebracht worden met de symbolisch aangebrachte kruisjes aan de Finistaerrekerk.


dinsdag 7 april 2015

La Dernière Heure


Goedertier was nog steeds op zoek naar signalen, zoals in het Antwerps stadsplan. Dat de advertenties van D.U.A. moesten verschijnen in La Dernière Heure is hier mogelijk ook een illustratie van. ‘Het laatste uur’ kan best een verwijzing zijn naar de Eindtijd. In deze blog werd reeds uitgelegd hoe de eindtijd als een rode draad door het project van Arsène liep.

Tijdens de jaren twintig en dertig van vorige eeuw gaf de krant trouwens een speciale reeks postkaarten uit. De foto’s en pentekeningen hadden onder meer de volgende titels: Bruxelles: Le Pont de Laeken, en 1793; Bruxelles: Sortie de la Porte de Laeken en 1670; Le Pont de Laeken 1800 – 1933; Bruxelles, La gare du Nord; La Maison du Roi 1830-1930; Le palais Royal de Laeken.

Op alle prentkaarten werd reclame gemaakt om te adverteren via ‘les Petites Annonces’ van La Dernière Heure. Zo ook op deze van La gare du Nord:  

‘Faites un essai d’économie! 
Utilisez les Petites Annonces de “La Dernière Heure”. 
Elles vous procureront toujours CE QUE VOUS CHERCHEZ.

Postkaart La Dernière Heure

Of: 

Gebruik de advertenties van “La Dernière Heure”. 
Ze bezorgen je altijd WAT JE KRIJGEN WILT.’

Iemand die gelooft in het religieus determinisme kan deze advertentie beschouwen als een persoonlijke boodschap van God.

Podcast Mysterieus België

Podcast Ware Misdaad